نحوه اجرای سوله , سوله سالن انبار, ساخت سوله, طراحی سوله, سوله انبار, ساخت سوله ماموت,هزینه ساخت سوله, سوله ماموت, پوشش سوله

نحوه اجرای سوله

نقشه های کارگاهی (شاپ در آوینگ)
پس از برداشت نهایی فونداسیون و طراحی سازه ی مورد بحث و مشخص شدن مقاطع ستونها و رفتر ها و دیگرجزئیات سازه، گروه فنی با توجه به نقشه های اولیه شروع به طراحی نقشه های ساخت (یا کارگاهی یا شاپ درآوینگ) می نماید، نقشه های شاپ شامل تمامی جزئیات ساخت اهم از نوع پروفیل مقطع، زوایا و جزئیات برش بعلاوه جزئیات دقیق قطعات نصب می باشد. در این نقشه ها قطعات به صورت کد گذاری شده مشخص می شوند.نقشه های برش، سوراخکاری، مونتاژ و قطعه زنی از مهمترین قسمتهای تولید می باشند که یک کارگاه سازه ی فلزی با توجه به این نقشه ها قطعات را ساخته و به پیش می برد.

برش و سوراخکاری

مونتاژ

فرآیندجوشکاری

زیرپودری :(SAW)

 قطعه زنی

فرایند جوشکاری

قوس الکتریکی تحت پوشش گاز محافظ (GMAW)

تمیزکاری و رنگ

نحوه اجرای سوله , هزینه ساخت سوله , ساخت سوله ماموت , برآورد طراحی سوله,اسکلت فلزی, سازه ماموت

نحوه اجرای سوله , هزینه ساخت سوله , ساخت سوله ماموت , برآورد طراحی سوله,اسکلت فلزی, سازه ماموت